GOLD – GBPusd 28/8

28/8

GOLD BUY 1663-1664, Stop 1660, TP 1670

@GBPUSD BUY 578X, TP 581X,STOP 5760

Chia sẻ thông tin:
Updated: Tháng Tám 27, 2012 — 11:26 chiều