GBPusd – Gold 30/8

30/8
GBPUSD buy 583x, Stop 1,58, TP 585x.
GOLD sell 1662, Stop 1665, tp 1652

gbpusd strategy

Chia sẻ thông tin:
Updated: Tháng Tám 29, 2012 — 11:30 chiều