GOLD & GBPUSD 27/8

27/8
GOLD
BUY 1669-1671
Stop 1664,
TP 10$-15$
@GBP BUY quanh 1,579x , Stop 1,5775, TP 1,5850

Chia sẻ thông tin:
Updated: Tháng Tám 26, 2012 — 11:52 chiều