Chiến lược GOLD & FOREX Phiên Á 22/8/2012

Phien A 22/8

GOLD BUY 1636-1637
Stoploss 1633
Take Profit 1641-1650

GBPUSD BUY 1,576x
sTOPLOSS 1,5730
TAKE PROFIT 1,58

Chia sẻ thông tin:
Updated: Tháng Tám 22, 2012 — 1:28 sáng