Phiên Âu 17-1

pHIEN AU:
EURUSD BUY quanh 1,33 Stop 3250, tp 1,3360

Chia sẻ thông tin:
Updated: Tháng Một 17, 2013 — 8:34 sáng